FC2ブログ

競馬「オッズメーカー」

趣味…競馬、特技…競馬 「私、損しないので」

10月7日(日)の海外競馬…予想

パリロンシャン4R凱旋門賞
ヴァルトガイスト🐴◎
メンバーの揃った前哨戦だったフォア賞を、まさにケタ違いの末脚で楽勝した走りは衝撃的。
4歳牡馬で斤量59.5キロは鬼門も絶対能力で勝利すると予想😄☝。
関連記事
スポンサーサイト
10/07(日)00時03分 |海外競馬・予想コメント(4)トラックバック (0)
コメント
<a href="https://ferutkal.ru/kupit-kristalli-borzya.html">Êóïèòü Êðèñòàëëû Áîðçÿ</a> <a href="https://treuebarry.ru/zakl
<a href="https://ferutkal.ru/kupit-kristalli-borzya.html">Êóïèòü Êðèñòàëëû Áîðçÿ</a>
<a href="https://treuebarry.ru/zakladki-odessa.html">Çàêëàäêè îäåññà</a>
<a href="https://elowbabay.ru/kupit-zakladki-boshki-v-permi.html">Êóïèòü çàêëàäêè áîøêè â Ïåðìè</a>
<a href="https://lyoberycan.ru/dzhankoy.html">Äæàíêîé</a>
Закладки метадон в Симферопольоспаривается
<a href="https://ileftolen.ru/zakladki-v-sochi.html">Çàêëàäêè â ñî÷è</a>
<a href="https://iwelisbragi.com/pyatigorsk-kupit-zakladku-mefedron-fen-amfetamin-kokain-geroin-mdma-ehkstazi-gashish-shishki-boshki.html">Ïÿòèãîðñê</a>
<a href="https://tilamelseg.ru/kupit-boshki-v-alatir.html">Êóïèòü áîøêè â Àëàòûðü</a>
<a href="https://jolsbreads.ru/kupit-fenamin-gay.html">Êóïèòü ôåíàìèí Ãàé</a>
Нзт наркотик
<a href="https://glyrtemone.ru/spays-v-luhovitsi.html">Ñïàéñ â Ëóõîâèöû</a>
<a href="https://yaletrelak.ru/kupit-zakladki-kokain-v-pushkine.html">Êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí â Ïóøêèíå</a>
<a href="https://glyrtemone.ru/kupit-geroin-v-polevskoy.html">Êóïèòü ãåðîèí â Ïîëåâñêîé</a>
<a href="https://glyrtemone.ru/kupit-kokain-v-totma.html">Êóïèòü Êîêàèí â Òîòüìà</a>
<a href="https://hurigelane.info/tver-kupit-zakladku-mefedron-fen-amfetamin-kokain-geroin-mdma-ehkstazi-gashish-shishki-boshki.html">Òâåðü</a>
ТРЕБУЮТСЯ ЗАКЛАДЧИКИ В КРАСНОДАРЕ И ОБЛАСТИ
<a href="https://miketuasens.ru/nasvay-ufa-kupit.html">Íàñâàé óôà êóïèòü</a>
<a href="https://cooldrander.ru/moskva-aeroport.html">Ìîñêâà Àýðîïîðò</a>
<a href="https://gentlygerl.ru/ulyanovsk.html">Óëüÿíîâñê</a>
<a href="https://passateldwo.ru/map8.html">Äèìåòèëòðèïòàìèí êóïèòü</a>
<a href="https://buteldert.ru/kupit-promokashku.html">Êóïèòü ïðîìîêàøêó</a>
2018/10/12(金) 14:54 | URL | rekoloas #-[ 編集]
<a href="https://droadigodi.info/gorodets-kupit-zakladku-mefedron-fen-amfetamin-kokain-geroin-mdma-ehkstazi-gashish-shishki-boshki.html"&
<a href="https://droadigodi.info/gorodets-kupit-zakladku-mefedron-fen-amfetamin-kokain-geroin-mdma-ehkstazi-gashish-shishki-boshki.html">Ãîðîäåö</a>
<a href="https://qubereke.com/krasnogorsk-kupit-zakladku-mefedron-fen-amfetamin-kokain-geroin-mdma-ehkstazi-gashish-shishki-boshki.html">Êðàñíîãîðñê</a>
<a href="https://droadigodi.info/moskva-staroe-kryukovo-kupit-zakladku-mefedron-fen-amfetamin-kokain-geroin-mdma-ehkstazi-gashish-shishki-boshki.html">Ìîñêâà Ñòàðîå Êðþêîâî</a>
<a href="https://irealenal.ru/reagent-v-ugliche.html">Ðåàãåíò â Óãëè÷å</a>
Вапорайзер гашиш
<a href="https://njalafcrut.ru/gde-kupit-tramadol-bez-kidalova.html">Ãäå êóïèòü òðàìàäîë áåç êèäàëîâà</a>
<a href="https://binelaeregte.info/chaykovskiy-kupit-zakladku-mefedron-fen-amfetamin-kokain-geroin-mdma-ehkstazi-gashish-shishki-boshki.html">×àéêîâñêèé</a>
<a href="https://silaedlejar.ru/baklofen-trip.html">Áàêëîôåí òðèï</a>
<a href="https://miketuasens.ru/kupit-marihuanu-belgorod.html">Êóïèòü ìàðèõóàíó Áåëãîðîä</a>
Купить MDMA Москва
<a href="https://wyternikal.ru/kupit-gashish-boshki-kokain-i-marihuanu-v-nizhnem-novgorode.html">Êóïèòü ãàøèø, áîøêè, êîêàèí è ìàðèõóàíó â Íèæíåì Íîâãîðîäå</a>
<a href="https://poredbekl.ru/kupit-zakladki-mdma-v-elektrostali.html">Êóïèòü çàêëàäêè MDMA â Ýëåêòðîñòàëè</a>
<a href="https://muliasned.ru/belorechensk.html">Áåëîðå÷åíñê</a>
<a href="https://fedukalo.ru/pipetki-dlya-kureniya.html">Ïèïåòêè äëÿ êóðåíèÿ</a>
<a href="https://ferutkal.ru/rossip-v-lebedyani.html">Ðîññûïü â Ëåáåäÿíè</a>
Трип репорт мефедрон
<a href="https://bualetralvm.ru/sposobi-kureniya-skorosti.html">Ñïîñîáû êóðåíèÿ ñêîðîñòè</a>
<a href="https://aqualtrends.ru/analog-nafindola.html">Àíàëîã íàôèíäîëà</a>
<a href="https://ninabolwie.ru/zakladki-amfetamin-v-miske.html">Çàêëàäêè àìôåòàìèí â Ìûñêå</a>
<a href="https://quwickalef.ru/koryazhma.html">Êîðÿæìà</a>
<a href="https://fedukalo.ru/kupit-zakladki-skorost-v-sergieve-posade.html">Êóïèòü çàêëàäêè ñêîðîñòü â Ñåðãèåâå Ïîñàäå</a>
2018/10/12(金) 10:35 | URL | rekoloas #-[ 編集]
<a href="https://jelakdvkeadr.com/halkidiki-kupit-zakladku-mefedron-fen-amfetamin-kokain-geroin-mdma-ehkstazi-gashish-shishki-boshki.html"
<a href="https://jelakdvkeadr.com/halkidiki-kupit-zakladku-mefedron-fen-amfetamin-kokain-geroin-mdma-ehkstazi-gashish-shishki-boshki.html">Õàëêèäèêè</a>
<a href="https://iwelisbragi.com/moskva-zyuzino-kupit-zakladku-mefedron-fen-amfetamin-kokain-geroin-mdma-ehkstazi-gashish-shishki-boshki.html">Ìîñêâà Çþçèíî</a>
<a href="https://qubereke.com/dyusseldorf-kupit-zakladku-mefedron-fen-amfetamin-kokain-geroin-mdma-ehkstazi-gashish-shishki-boshki.html">Äþññåëüäîðô</a>
<a href="https://hurigelane.info/sokol-kupit-zakladku-mefedron-fen-amfetamin-kokain-geroin-mdma-ehkstazi-gashish-shishki-boshki.html">Ñîêîë</a>
Купить закладки героин в Североуральске
<a href="https://hereboneset.com/terni-kupit-zakladku-mefedron-fen-amfetamin-kokain-geroin-mdma-ehkstazi-gashish-shishki-boshki.html">Òåðíè</a>
<a href="https://blackhooles.ru/pyatigorsk.html">Ïÿòèãîðñê</a>
<a href="https://wyternikal.ru/narkotiki-v-mezhdurechenske.html">Íàðêîòèêè â Ìåæäóðå÷åíñêå</a>
<a href="https://lovedagesut.com/milan-kupit-zakladku-mefedron-fen-amfetamin-kokain-geroin-mdma-ehkstazi-gashish-shishki-boshki.html">Ìèëàí</a>
Гашиш купить киров
<a href="https://yvilakveli.ru/boshki-v-dzerzhinske.html">Áîøêè â Äçåðæèíñêå</a>
<a href="https://poredbekl.ru/evrik-gashish.html">Åâðèê ãàøèø</a>
<a href="https://buteldert.ru/samie-urozhaynie-sorta-avtotsvetov.html">Ñàìûå óðîæàéíûå ñîðòà àâòîöâåòîâ</a>
<a href="https://blackhooles.ru/magadan.html">Ìàãàäàí</a>
<a href="https://drodonsbary.ru/dostat-amfetamin.html">Äîñòàòü àìôåòàìèí</a>
Как вывести д
<a href="https://binelaeregte.info/ovedo-kupit-zakladku-mefedron-fen-amfetamin-kokain-geroin-mdma-ehkstazi-gashish-shishki-boshki.html">Îâüåäî</a>
<a href="https://paletrated.ru/zakladki-kristali-v-votkinske.html">Çàêëàäêè êðèñòàëû â Âîòêèíñêå</a>
<a href="https://xiramoneral.ru/amfetamin-zakladkami-spb.html">Àìôåòàìèí çàêëàäêàìè ñïá</a>
<a href="https://witberlak.ru/ekstazi-analogi.html">Ýêñòàçè àíàëîãè</a>
<a href="https://lovedagesut.com/moskva-staroe-kryukovo-kupit-zakladku-mefedron-fen-amfetamin-kokain-geroin-mdma-ehkstazi-gashish-shishki-boshki.html">Ìîñêâà Ñòàðîå Êðþêîâî</a>
2018/10/12(金) 01:56 | URL | rekoloas #-[ 編集]
<a href="https://bualetralvm.ru/moskva-perovo-kupit-mdma-pills-orange.html">Ìîñêâà Ïåðîâî êóïèòü MDMA Pills - ORANGE</a> <a h
<a href="https://bualetralvm.ru/moskva-perovo-kupit-mdma-pills-orange.html">Ìîñêâà Ïåðîâî êóïèòü MDMA Pills - ORANGE</a>
<a href="https://kickjlowen.ru/zakladki-mdma-v-proletarske.html">Çàêëàäêè MDMA â Ïðîëåòàðñêå</a>
<a href="https://beringloter.ru/chernushka-kupit-mdma-pills.html">×åðíóøêà êóïèòü MDMA Pills</a>
<a href="https://cilonasweri.ru/kupit-shishki-ak47-v-pervomaysk.html">Êóïèòü Øèøêè àê47 â Ïåðâîìàéñê</a>
Купить Перец Магас
<a href="https://likedurgas.ru/split-kupit-mefedron-mif.html">Ñïëèò êóïèòü Ìåôåäðîí (ìèô)</a>
<a href="https://kickjlowen.ru/trip-report-po-soli-ot-ukrshop.html">Òðèï ðåïîðò ïî ñîëè îò UkrShop</a>
<a href="https://yvilakveli.ru/kupit-garik-belovo.html">Êóïèòü Ãàðèê Áåëîâî</a>
<a href="https://poredbekl.ru/gashish-v-evpatorii.html">Ãàøèø â Åâïàòîðèè</a>
Купить Трамадол Десногорск
<a href="https://drydiwere.ru/rasstoyaniya-ot-samari-do-voronezha.html">Ðàññòîÿíèÿ îò Ñàìàðû äî Âîðîíåæà</a>
<a href="https://lyoberycan.ru/zheleznodorozhniy.html">Æåëåçíîäîðîæíûé</a>
<a href="https://njalafcrut.ru/zakladki-barnaul.html">Çàêëàäêè áàðíàóë</a>
<a href="https://vretuguys.ru/kupit-gerich-frolovo.html">Êóïèòü Ãåðû÷ Ôðîëîâî</a>
<a href="https://tilamelseg.ru/zakladki-skorost-v-nizhnem-tagile.html">Çàêëàäêè ñêîðîñòü â Íèæíåì Òàãèëå</a>
Заблокированные ресурсы beeline что делать
<a href="https://kickjaledale.com/signahi-kupit-zakladku-mefedron-fen-amfetamin-kokain-geroin-mdma-ehkstazi-gashish-shishki-boshki.html">Ñèãíàõè</a>
<a href="https://qubereke.com/moskva-zyuzino-kupit-zakladku-mefedron-fen-amfetamin-kokain-geroin-mdma-ehkstazi-gashish-shishki-boshki.html">Ìîñêâà Çþçèíî</a>
<a href="https://passateldwo.ru/zakladki-shishki-ak47-v-nikolske.html">Çàêëàäêè øèøêè àê47 â Íèêîëüñêå</a>
<a href="https://binelaeregte.info/komsomolsk-na-amure-kupit-zakladku-mefedron-fen-amfetamin-kokain-geroin-mdma-ehkstazi-gashish-shishki-boshki.html">Êîìñîìîëüñê-íà-Àìóðå</a>
<a href="https://fygnelare.ru/kupit-zakladki-gashish-v-nazivaevske.html">Êóïèòü çàêëàäêè ãàøèø â Íàçûâàåâñêå</a>
2018/10/11(木) 21:36 | URL | rekoloas #-[ 編集]
コメントの投稿
管理者にだけ表示を許可する
| home |